Forståelse og håndtering av skarpe konflikter, klage- og varslingssaker

Kurset tar for seg korrekt håndtering av klage og varslingssaker, og skal gi forståelse for- og kunnskap om håndtering av skarpe konflikter.

Vi går gjennom følgende emner:

  • Avklaring av begreper: trakassering, mobbing, utilbørlig opptreden og uheldig vs påregnelig hendelse, tilstand eller atferd
  • Roller og ansvar i behandling av sakene, arbeidsgivers styringsrett
  • Juridiske rammebetingelser
  • Faser i arbeidet
  • Formell og uformell saksbehandling
  • Faktaundersøkelse som metode
  • Arbeidsmiljølovens krav til virsomhetens policy og rutiner

Tidsforbuk 6 timer