Om våre kvalitative arbeidsmiljøundersøkelser

Undersøkelsen omfatter alle psykososiale arbeidsmiljøfaktorer. Vi undersøker områdene organisatorisk arbeidsmiljø, psykososialt arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø. Metode er fysiske intervjuer av varighet

20 -50 minutter etter intervjumal. Undersøkelsen er dermed ikke anonym, men blir anonymisert av oss. Unntaket er ved klage på annen navngitt person, klagen blir da behandlet som konfidensiell.

Målsetting med undersøkelsen er å finne konfliktkilder innen de tre områdene, samt se sammenhengen mellom disse. Funnene framkommer i en rapport der risikoområdene er avdekket og forslag til tiltaksområder fremkommer. Videre konkluderer rapporten med hvorvidt alle har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø etter Arbeidsmiljøloven § 4-1. Eventuelle avvik utløser arbeidsgivers aktivitetsplikt.

En kvalitativ arbeidsmiljøundersøkelse har mange fordeler, blant annet:

  • Uklarheter rundt begrepsbruk og tolkning av spørsmål kan klargjøres
  • Man unngår «gruppesynsing»
  • Man får mindre grad av overdrivelser eller bagatelliseringer
  • Det er mulighet for å stille oppfølgingsspørsmål
  • Man får mindre grad av svar «sånn midt på treet»
  • Intervjuene gir en merkbar positiv psykologisk effekt i arbeidsmiljøet

Dette resulterer i en langt mer treffsikker og detaljert rapport!